กล้าดี ส่งเสริมเด็กคิด เด็กทำ เด็กพูด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าน่าน กฟผ.

กล้าดี ส่งเสริมเด็กคิด เด็กทำ เด็กพูด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าน่าน กฟผ.
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “กล้าดี” ในงานเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2559 ของจังหวัดน่าน โดยมีนายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดน่าน กล่วรายงาน นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตกิจการสังคม กฟผ. นายอำนวย ธัญญผล หัวหน้าสำนักงานลำปาง กฟผ. พร้อมหน่วยงานงานต่างๆ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง โรงไฟฟ้าหงสา กลุ่มปิดทองหลังพระ หอการค้าน่าน ครู อาจารย์ และเยาวชนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน


โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน กลุ่มประชารัฐน่าน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดโครงการ”กล้าดี” มุ่งเน้นเยาวชนมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน โดยการนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการคิดและนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ พร้อมเชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนับสนุนโครงการ ในวันเยาวชนแห่งชาติ 2559


นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม  กฟผ. กล่าวว่า โครงการ “กล้าดี” จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในจังหวัดน่านได้มีส่วนร่วม ในการช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยการคิดและนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งนี้มีสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกรอบแรก 20 โครงการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

โดยจะคัดเลือก จากเกณฑ์ที่กำหนดคือ มีคุณประประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียน และในชุมชน เป็นโครงการที่ยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นโครงการที่มีการสื่อสารสร้างการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีศักยภาพสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน จำนวน 5 โครงการ ซึ่ง กฟผ. จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการละ 20,000 บาท ส่วนโครงการที่เหลือ กฟผ. ได้เชิญ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง โรงไฟฟ้าหงสา กลุ่มปิดทองหลังพระ หอการค้าน่าน  มาร่วมสนับสนุน

ทั้งนี้ 5 โครงการทีี่ผ่านการคัดเลือก นอกจากจะได้รับสนับสนุนการดำเนินโครงการแล้ว ยังได้รับรางวัลไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการจะทำการคัดเลือก และจัดลำดับโครงการ เพื่อมอบรางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลๆละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรอนึ่ง สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน กฟผ. มีจุดเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าจากแห่งผลิต ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานเชื่อมโยงความสุขทุกทิศทั่วไทย และแม่น้ำน่านยังเป็นต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่ง 45 เปอร์เซ็นต์ของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามาจากแม่น้ำน่าน กฟผ. จึงได้ดำเนินการปลูกป่าที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 – ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 22 ปี มีต้นไม้จำนวนกว่า 16,560,000 ต้นในพื้นที่กว่า 82,800 ไร่ และมีแผนจะดำเนินการปลูกป่าต่อไปไม่น้อยกว่าปีละ 17,000  ไร่
//ภาพ : มานะ ทองใบศรี

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.