วิทยาลัยสงฆ์นครน่านจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II

วันนี้(09/09/2561) เวลา 09.00 น. ณ อาคาหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้มีการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II ในหัวข้อเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

โดยภายในงานประกอบไปด้วย

-การประกอบพิธีทักษิณานุปทาน /ถวายผ้าป่าสมทบทุนการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

-เวทีนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ

-เวทีเสวนาวิชาการเรื่อง “อักษรธรรมล้านนา : อิทธิพลต่อพิธีกรรม วรรณกรรมล้านนา”

-กิจกรรมเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยสังฆพัฒนาวิชชาลัย จังหวัดน่าน/กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรภาษาบาลี/วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา/มอบตู้พระไตรปิฏก ภายใต้งาน ๖๖๖ ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

-กิจกรรมเจริญชัยมงคลคาถาพิธีมอบห้องประชุมคณะสงฆ์จังหวัดน่าน/พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนต้นแบบ รุ่นที่ 1

-กิจกรรมแสดงนิทรรศการวิชาการของภาคีเครือข่าย

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.