ขอเชิญร่วมทำบุญถวายทานสลากภัต วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณรอบวัดพระธาตุช้างค้ำ อ.เมือง จ.น่าน

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายทานสลากภัต วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณรอบวัดพระธาตุช้างค้ำ อ.เมือง จ.น่าน


ด้วยสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ ได้ร่วมกับคณะศรัทธาในคุ้มบ้านต่างๆ ๓๒ ชุมชน ได้จัดงานประเพณีทำบุญถวายทานสลากภัต เป็นประเพณีอันดีงามอย่างหนึ่งของจังหวัดน่าน ซึ่งได้ยืดถือปฏิบัติตามกันมาเป็นเวลานาน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง


เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ สำหรับปีนี้จะได้จัดให้มีการถวายทานสลากภัตประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ขึ้น ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เหนือ(เดือน ๑๐ ใต้) โดยมีวัตประสงค์ที่สำคัญ คือ
๑. เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีทำบุญถวายทานสลากภัตให้คงอยู่กับประเพณีของจังหวัดน่าน
๒. เพื่อจัดหาทุนสมทบกสชารบูรณะพระบรมธาตุ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
๓. เพื่อจัดหาทุนสมทบการบูรณะซ่อมแซมวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน


โดยมีกำหนดการถวายทานสลากภัต วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะศรัทธานำไทยทาน (ก๋วยสลาก) ร่วมกัน ณ บริเวณรอบวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เชิญคณะศรัทธาหมู่บ้านต่างๆ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญ
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ถวายทานสลากภัตแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร, พระสงฆ์สามเณร อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
ดังนั้น จึงขอเชิญท่าน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำบุญถวายทานสลากภัตแด่พระสงฆ์ ร่วมกับคณะศรัทธา ๓๒ ชุมชน ตามวันและเวลา สถานที่ ดังกล่าว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๗ ๒๑๖๘ โทรสาร ๐ ๕๔๗๕ ๐๐๖๔ ผู้ประสานงาน พระปริิยัติบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร โทร มือถือ ๐๖ ๑๙๓๐ ๔๙๕๙

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.