จังหวัดน่าน เปิดโครงการอบรมทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561

จังหวัดน่าน เปิดโครงการอบรมทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
28 มี.ค. 2561 ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เปิดการอบรมในการจัดกิจกรรมโครงการ ทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยเน้นการบูรณาการและการบริหารจัดการร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งมีมาตรการเพื่อการบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันปี 2561 ที่สำคัญ ทั้ง 4 ด้าน คือ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ สร้างความตระหนัก ลดปริมาณเชื้อเพลิง และจิตอาสาประชารัฐ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.และ กรมป้องกันและบรรเทาสารธารณะภัย จึงเห็นควรให้มีการสร้างทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน จัดให้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงให้มีการรายงานสถานการณ์พื้นที่เกิดไฟป่าและหมอกควัน ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน (Forest Fire Monitoring system) เพื่อลดพื้นที่เผาไหม้และจำนวนวันที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทีมประชารัฐ เพื่อให้สามารถแจ้งเตือน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (Forest Fire Monitoring system) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และตระหนักถึงไฟป่า รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า เพื่อลดพื้นที่เผาไหม้และจำนวนวันที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จึงมีการจัดกิจกรรม การฝึกอบรมทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 4 อำเภอ ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2561 จำนวน 4 ครั้ง
ทั้งนี้ จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศสถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้มีการใช้ทรัพยากรมากจนเกิดความวิตกว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรในอนาคต ทั้งนี้ อาจเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขามีความลาดชันสูง ประมาณร้อยละ 85 เป็นเหตุให้เมื่อมีการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการประสานบูรณาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน โดยสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานและวางแผนการจัดการในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.