ธรรมาภิบาลน่านและเครือข่ายร่วมสัมมนาระดับภูมิภาค 17 จังหวัด ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่


คณะกรรมการธรรมาภิลาลจังหวัดน่าน และเครือข่าย เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา และบรรยายเรื่อง “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการปฏิรูปประเทศ” มีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานโดยโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีการบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
และการบรรยายเรื่อง “บทบาท อํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ก.ธ.จ.” โดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีจากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่อง “ธรรมาภิบาลสร้างสังคมให้ยั่งยืนอย่างไร” โดย ผู้แทน ก.ธ.จ.

สำหรับวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลังจากพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายจากนายวิษณู เครืองาม มีการอภิปราย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ.ให้มีประสิทธิภาพ” ดําเนินการอภิปรายโดย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีได้กำหนดจัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และเครือข่าย (ก.ธ.จ.)  ในการสอดส่องการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่ว และตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง


ทั้งนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ซึ่งมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ) เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน (ก.ธ.จ.น่าน) ได้กำหนดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่านดำเนินการสอดส่องการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัด โดยสอดส่องทุกแผนงาน/โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดและการส่งเสริมตามหลักตุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภาพ/ข่าว มานะทองใบศรี

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โพสอื่นๆที่น่าสนใจ

สรุปเหรียญกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ น่านคว้า 1 ทอง 2 เงิน 10 ทองแดง รั้งอันดับ 66 ของประเทศ
ฟุตซอลน่านเฮ!!!!!! ทะลุรอบสอง กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่38 ย่าโมเกมส์
จนท.สถานีฯให้ความรู้ด้านการป้องกันไฟป่าและความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า บ้านน้ำดั้น ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่า...
ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียนบ้านห้วยฟอง ผู้ประสบธรณีภััยพิบัติ แผ่นดินแยก และทรุดตัว
สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.13(แพร่)ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวไฟป่าและหมอกควันให้แก่นักเรียนบ้านน...
๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ วันพระเจ้าน่าน ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห...

Comments Closed

Comments are closed.