ธรรมาภิบาลน่านและเครือข่ายร่วมสัมมนาระดับภูมิภาค 17 จังหวัด ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่


คณะกรรมการธรรมาภิลาลจังหวัดน่าน และเครือข่าย เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา และบรรยายเรื่อง “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการปฏิรูปประเทศ” มีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานโดยโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีการบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
และการบรรยายเรื่อง “บทบาท อํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ก.ธ.จ.” โดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีจากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่อง “ธรรมาภิบาลสร้างสังคมให้ยั่งยืนอย่างไร” โดย ผู้แทน ก.ธ.จ.

สำหรับวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลังจากพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายจากนายวิษณู เครืองาม มีการอภิปราย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ.ให้มีประสิทธิภาพ” ดําเนินการอภิปรายโดย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีได้กำหนดจัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และเครือข่าย (ก.ธ.จ.)  ในการสอดส่องการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่ว และตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง


ทั้งนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ซึ่งมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ) เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน (ก.ธ.จ.น่าน) ได้กำหนดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่านดำเนินการสอดส่องการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัด โดยสอดส่องทุกแผนงาน/โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดและการส่งเสริมตามหลักตุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภาพ/ข่าว มานะทองใบศรี

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.