น่าน ทุกภาคส่วนผนึกกำลังเดินหน้าให้ความรู้ ป้องกันหมอกควันไฟป่า

น่าน ทุกภาคส่วนผนึกกำลังเดินหน้าให้ความรู้ ป้องกันหมอกควันไฟป่า

7/02/62 นางอนงค์ ตันติการวัฒนา เกษตรอำเภอท่าวังผา ร่วมกับ นายลอย ใจจูน หัวหน้าหน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่าน่าน และ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ตำบลจอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน จัดโครงการส่งเสริมหยุดการเผาพื้นที่การเกษตร ถ่ายทอดความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อจัดการเศษวัสดุการเกษตร ทำแทนการเผาทำลาย และพัฒนาศักยภาพการเกษตรให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ปลอดการเผาไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ สู่การสร้างชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดการเผา โดยมีผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลจอมพระ 100 ราย เข้าร่วมอบรม ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ
โดยนอกจากอบรมถ่ายทอดความรู้หยุดการเผาพื้นที่การเกษตรแล้ว ยังมีกิจกรรมสาธิตการคัดแยกขยะจากต้นทาง การสาธิตการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา การสาธิตการนำขยะจากการเกษตรมาทำอาหารโค กระบือ และการสาธิตให้ความรู้ในการทำแนวกันไฟในป่าเขาเกษตร เพื่อป้องกันไฟป่า เทคนิคในการดับไฟ การใช้เครื่องมือในการดับไฟอย่างถูกวิธี เพื่อพร้อมหากมีสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้น

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.