พี้เหนือชุมชนเข้มแข็งป้องกันไฟป่า

11/02/62 บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน นำโดยนายชัยวัฒน์ อุดคำอ้าย ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันทำแนวกันไฟและสำรวจพื้นที่ป่าในชุมชนเพื่อสร้างแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ในฐานะหมู่บ้านเครือข่ายการป้องกันไฟป่าของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน ซึ่งเป็นความร่วมมือของคนในชุมชนที่ร่วมใจกันดูแลพื้นที่ป่าในชุมชนตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันในระยะเวลาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 10 เมษายน ของทุกปีโดยคนในชุมชนจะจัดเวรยามสลับกันมาเตรียมพร้อมที่ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.