มหกรรมงานศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ประจำปี 2559 วันที่ 23-24 ก.ย.59 ณ ลานข่วงเมืองน่าน

ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมงานศิลปวัฒนธรรม” ตามโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่  23-24 ก.ย.59 ณ ลานข่วงเมืองน่าน


ตามกำหนดการโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นการรวบรวมการแสดงจากลานวัฒนธรรมครั้งที่ ๑-๑๔ มาเป็นกิจกรรมลำดับที่ ๑๕
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ข่วงเมืองน่าน


เวลา ๐๙.๐๐ น. – ลานวัฒนธรรมทั้ง ๑๔ แห่งพร้อมกัน
– นำเสนอนิทรรศการเชิงปฏิบัติการด้านจำลองวิถีชีวิต การแสดงศิลปวัฒนธรรม
และการพัฒนาการตลาด/จำหน่ายสินค้าทีมีชื่อเสียงของชุมชน (การแสดงก่อนพิธีเปิด)


เวลา ๑๓.๐๐ น. – ซอพื้นบ้านคณะอรุณศิลป์ ดวงมูล ลานวัฒนธรรมวิถีบ่อสวก
– การฟ้อนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเชียงยืน ลานวัฒนธรรมวิถีบ่อสวก
– การฟ้อนของนักเรียน โรงเรียนบ้านต้าม
– การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคา
– การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
– การแสดงของนักเรียนชาติพันธุ์เมี่ยนผาทอง ตำบลผาทอง ๒ รายการ
– การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
– การแสดงรำวงมะเก่า ลานวัฒนธรรมหออัตลักษณ์นครน่าน
– การแสดงขับร้องเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ลานวัฒนธรรมชาติพันธุ์วิถีสะเนียน
– การแสดงผีย่าหม้อนึ่ง อำเภอนาน้อย


เวลา ๑๖.๐๐ น. – ตั้งขบวนแห่ ณ ถนนหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน (ตามรูปผังขบวน)
เวลา ๑๖.๓๐ น. – เคลื่อนขบวนแห่ออกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เลี้ยวซ้ายตรงไป ถึงแยกปั๊มเชลล์ เลี้ยวขวาตรงไปถึงแยกประตูน้ำเข้ม เลี้ยวขวาตรงไปถึงแยกวัดกู่คำ เลี้ยวขวาตรงไป และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พิธีเปิดงาน ณ เวทีข่วงเมืองน่าน


– การแสดงฟ้อนล่องน่าน ลานวัฒนธรรมหออัตลักษณ์นครน่าน (ลานล่าง)
เวลา ๑๗.๓๐ น. – นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธีเปิดเดินทาง
มาถึงบริเวณข่วงเมืองน่าน
– เปิดกรวย กรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รับฟังคำกล่าวรายงานการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กล่าวรายงาน โดย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน


๑. การแสดงประกอบพิธีเปิด ฟ้อนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุด “เลิศล้ำภูมิปัญญา ตระการตางามศิลป์ถิ่นไทลื้อ”
โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
๒. การแสดงฟ้อนของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ชุด “สายธารแห่งธารา” จำนวน ๑ รายการ
๓. การแสดงชุดลายซิ่นเมืองน่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมลานวัฒนธรรมไทลื้อหนองบัว
๔. การแสดงชุด ส้มตำลีลา ไทลื้อร้องแง
๕. การแสดงชุดฟ้อนม่องเซิง โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน
๖. การแสดงฟ้อนตำนานภูเพียงศรีเวียงน่าน ลานวัฒนธรรมเวียงภูเพียง
๗. การประกวดคนงาม “ก๋ำสลุงนุ่งซิ่นงาม” รอบที่ ๑
๘. การแสดงฟ้อนประกอบดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนน่านนคร
๙. การแสดงฟ้อนชุด “สาวไทพวน”
๑๐. การร้องเพลงของผู้แทนเยาวชนคนฮักวัฒนธรรมน่าน
๑๑. ฟ้อนชมพูภูคา ลานวัฒนธรรมคนเมืองริมหนอง–คลองสวย รร.นันทบุรีวิทยาฯ
– การประกวดคนงาม “ก๋ำสลุงนุ่งซิ่นงาม” รอบตัดสิน
๑๒. การแสดงข่วงกลองปูจา


วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ลานวัฒนธรรมทั้ง ๑๔ แห่งพร้อมกัน
– นำเสนอนิทรรศการเชิงปฏิบัติการด้านจำลองวิถีชีวิต การพัฒนาการตลาด/ จำหน่ายสินค้าทีมีชื่อเสียงของชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตามรายการ
ดังนี้


๑. คณะดนตรีพื้นบ้านลานวัฒนธรรมหออัตลักษณ์นครน่าน
๒. การแสดงฟ้อนล่องน่าน ลานวัฒนธรรมหออัตลักษณ์นครน่าน
๓. การแสดงฟ้อนบายศรีวิถีเชียงกลาง ลานวัฒนธรรมสืบฮีตสานฮอย วัดหนองแดง
๔. การแสดงของโรงเรียนบ้านสองแคว ต.สะเนียน
๕. การแสดงของโรงเรียนบ้านสะเนียน ต.สะเนียน


๖. การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ต.สะเนียน
๗. การฟ้อนวิถีไทลื้อหนองบัว อ.ท่าวังผา
๘. การแสดงของนักเรียนกลุ่มคริสตจักรบ้านสองแคว ต.สะเนียน
๙. การฟ้อนวิจิตรตุงล้านนา ลานวัฒนธรรมบ้านพระเกิด
๑๐. การแสดงฟ้อนชุด ปั่นฝ้ายไทลื้อร้องแง
๑๑. การแสดงฟ้อน ชุดไทลื้อตำหูก ลานวัฒนธรรมไทลื้อร้องแง
๑๒. การแสดงแต่งงานเมี่ยนใหญ่
๑๓. การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ดกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน
๑๔. การแสดงฟ้อนล่องน่าน โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร


๑๕. การฟ้อนขันดอก ลานวัฒนธรรมบ้านพระเกิด
๑๖. การฟ้อนล่องน่านนันทบุรี ลานวัฒนธรรมคนเมืองริมหนอง – คลองสวย
๑๗. การฟ้อน ชุด “หลับมืนพรวนรำเพลิน” ลานวัฒนธรรมวิถีไทพวน
๑๘. การแสดงฟ้อนล่องน่าน ปั่นฝ้าย ฟ้อนแง้น ของอ.นาน้อย
๑๙. การฟ้อนหางนกยูง ฉบับหอคำนครน่าน ลานวัฒนธรรมอิ่มบุญพรรษา บ้านสวนหอม
๒๐. การแสดงสัพพระกลองน่าน ลานวัฒนธรรมอิ่มบุญพรรษา บ้านสวนหอม
เวลา ๑๕.๐๐ น. ๒๑. การแสดงข่วงกลองเยาวชน
๒๒. พิธีปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมน่าน

//ขอขอบคุณข้อมูล : อภิญญตา ทนะขว้าง/ภาพ : มานะ ทองใบศรี

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.