ห้ามเผาเด็ดขาด!! ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2562

ห้ามเผาเด็ดขาด!! ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2562 ดังนี้
๐ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562
๐ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
๐ จังหวัดลำปาง ลําปาง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2562
๐ จังหวัดลําพูน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
๐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
๐ จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562
๐ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562
๐ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562
๐ จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี (เดือนมกราคม – เดือนเมษายน) มักพบการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากความแห้งแล้ง ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เกษตรกรมักจะทำการเผาเศษวัสดุ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน สภาวะอากาศที่แห้งและนิ่งนั้น ส่งผลให้ฝุ่นละอองไม่แพร่กระจาย สามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ไม่ตกลงสู่พื้นดิน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
ดังนั้น 9 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก มีการกำหนดวันห้ามเผา ประจำปี 2562 เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองในช่วงเวลาดังกล่าว

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.