อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เพื่อเตรียมอัญเชิญไปประดิษฐานประจำการแข่งเรือ จ.น่าน นัดเปิดสนาม ชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้า-เบียร์ สนามเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2559 ที่จะมีขึ้น 17-18 ก.ย. 2559 นี้

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านเดินทางไปอัญเชิญถ้วยพระราชทาน ถ้วยรางวัลประทานงานประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามจากชุมชนและสถาบันการศึกษามาประดิษฐาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
เพื่อเตรียมอัญเชิญไปประดิษฐานประจำการแข่งเรือ จ.น่าน นัดเปิดสนาม ชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้า-เบียร์ สนามเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2559 ที่จะมีขึ้น 17-18 ก.ย. 2559 นี้วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.45 น. นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายจริญ แก้วอินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) นางศุภสิตา ณ น่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุนวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) คณะครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านและคณะนักเรียนดุริยางค์จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ได้เดินทางไปอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานและถ้วยรางวัลประทาน ประจำประเพณีการแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนามชิงถ้วยพระราชทาน ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2559


โดยลำดับดังนี้ ถ้วยรางวัลพระราชทานประเภทเรือใหญ่ ประดิษฐาน ณ วัดบุปผาราม ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนายจริญ แก้วอินแสง เป็นผู้อัญเชิญ ถ้วยรางวัลประทานประเภทเรือกลาง ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ได้รับประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มีนายณิชพน สวนพุฒ เป็นผู้อัญเชิญ ถ้วยรางวัลประทานประเภทเรือเล็ก ประดิษฐาน ณ วัดสวนหอม ซึ่งได้รับประทานจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มี นางศุภสิตา ณ น่าน เป็นผู้อัญเชิญ

ทั้งนี้เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน เพื่อเตรียมการอัญเชิญถ้วยพระราชทานและถ้วยรางวัลประทานดังกล่าวไปประดิษฐาน ณ ปะรำพิธี กองอำนวยการ ในงานประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน นัดเปิดสนาม ชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2559 สนามเทศบาลเมืองน่านต่อไป


เทศบาลเมืองน่านขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและเชียร์ฝีพายจากหมู่บ้านต่างๆ ในงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม ชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้า – เบียร์ ประจำปี 2559 สนามเทศบาลเมืองน่าน ณ ริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ในวันที่ 17-18 กันยายน ศกนี้ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.น่าน FM94.75MHz.www.nanradio.net จะเป็นแม่ข่ายหลักในการถ่ายทอดสดการแข่งขันตลอดทั้ง 2 วัน ร่วมกับ www.nanlongboat.com เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังเทพสยามเคเบิ้ลทีวี สาเคเบิ้ลทีวีและเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดน่าน

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว อาชอำพล แก้ววิจิตร/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th
//เรียบเรียง  : มานะ ทองใบศรี

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.