“แม่โจ้แพร่” จัดประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ปิดท้ายที่ จ.น่าน ‘Product Champion League Organic Startup 2020’

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ เกษตรจังหวัด, สสว., สำนักงานพาณิชย์จังหวัด,
MOc Bizclub, จังหวัดแพร่, น่าน, พะยา, เชียงราย ร่วมจัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมงินรางวัลรวมมูลค่า 28,000 บาท ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 วลา 09.00-16.00 น ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน ให้เกียรติป็นประธานการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 โดยมี อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร ผู้รับผิดชอบโครงการบ่ม
เพาะผู้ประกอบการภาคเหนื่อสู่ Starup รวมถึงคณะกรรการตัดสิน และผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ทีม ให้การ
ต้อนรับ
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร ผูบผิดชอบโครงกรบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่
Startup ด้วย Product Champion กล่าวว่า การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Starup 2020 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ Staup, ยกระดับขีดความสมารถธุรกิห้องถิ่นที่มีศักยภาพท้องถิ่นเข้าสู่ Product Champion และ สร้างเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นเข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้
ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย การประกวดผลิตภัณฑ์กษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Statup 2020 วันที่ 29 ก.ย. 63 ที่ จ.น่าน ได้แก่ คุณฑิฆัมพร กองสอน จาก วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ตำบลบัวใหญ่, คุณเจมกัญญัฐ ภาคภูมิ จาก บริษัท ค็อกโค่ (ไทยแลนด์) จำกัด, คุณธนนท์ ณ น่าน จากชิดดวงดาวฟาร์ม, คุณศศริมล กาบิล จาก วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรี่ย์น่าน (บ้านไร่), คุณปริมวิชญา อินต๊ะกัน จาก ปริมวิชญาคลีนิก, คุณนต์ศักดิ์ ไชยรังสินันท์ จาก วิสาหกิจชุมชนฟาร์มพอดี, คุณนภัส ตุลยาพิศิษฐ์จาก Moh Bakery, คุณชนินทร์ ทิปะกะ จาก ไร่สุดเมิงโป, คุณศุภลักษณ์ สุวรรณ จาก วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านไผ่งาม และ คุณธารารัตน์ ศรีจันทร์ดี จาก วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา
การประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020
ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ 28,000 บาท จัดขึ้นใน 4 จังหวัด คือ วันที่ 23 ก.ย. ณ โรงแรมอมรรักษ์ อ.เมืองจ.แพร่, วันที่ 25 ก.ย. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย, วันที่ 27 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา และ วันที่ 29 ก.ย. ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมื่อง จ.น่าน
โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้าร่วมอบรม Organic Tranformation เพื่อวิเคราะห์และทำแผนการตลาดและมีโอกาสจัดแสดงสินค้า เข้าร่วมเวทีเสวนา และเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.