๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ วันพระเจ้าน่าน ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

 

วันพระเจ้าน่าน วันที่ ๕ เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ ๖๓ พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ มีพระนามเดิมว่า “เจ้าสุริยะ ณ น่าน” ประสูติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2374 ทรงเป็นราชบุตรของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าหลวงเมืองน่านกับแม่เจ้าสุนันทา ในปีพ.ศ. 2398 และทรงได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น พระยาราชวงษ์ ต่อมา พ.ศ. 2431 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ว่าที่เจ้าอุปราช


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว โปรดเกล้าฯให้สถาปนาเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เลื่อนพระฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น พระเจ้านครน่าน มีพระนามปรากฏตามสุพรรณบัฎว่า “พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงศาธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์”
นับเป็นพระเจ้านครน่านองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ถึงแก่พิราลัยด้วยพระโรคชรา ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2461 สิริรวมชนมายุได้ 87 ปี


ในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี ทายาทของพระเจ้าน่าน พร้อมด้วยข้าราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ได้มาแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปร่วมงาน “ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

กำหนดการในช่วงเช้า

เวลา ๐๗.๐๐ น.
– หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
– สภากาแฟจังหวัดน่าน โดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
– เวทีเสวนาเรื่อง “คุณูปการของพระเจ้าน่านที่มีต่อนครน่าน”
– เวทีการเรียนรู้การประดิษฐ์เครื่องสักการะแบบโบราณ
เวลา ๐๙.๐๐ น.
– บวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ
– พิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์
– ชมนิทรรศการ “พระเจ้าน่าน” ในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน


กำหนดการในช่วงบ่าย
เวลา ๑๗
.๐๐ น.
– ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ ข่วงเมืองน่าน

เวลา ๑๗.๓๐ น.
– เคลื่อนขบวนสักการะเข้าสู่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน จาก อพท.๖ จำนวน ๑ ชุด ถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ โดยมีทายาท ผู้ครองนครน่าน ถวายเป็นลำดับแรก, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี, ประธานประจำแท่นพิธี (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์), การแสดงฟ้อนล่องน่าน จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร, ประธานถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ แด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน, จุดเทียน ธูป เครื่องทองน้อย, ถวายสักการะพวงมาลัย, ประธานกล่าวคำถวายพระเกียรติยศ, การแสดงกลองปูจา ฟ้อนมองเซิง และฟ้อนเล็บ เพื่อถวายแด่ดวงวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน

เสร็จพิธีหมายเหตุ

๑. การแต่งกาย       สุภาพบุรุษ : แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองน่านพร้อมผ้าพาดบ่า (ซ้าย)

สุภาพสตรี : แต่งกายด้วยชุดไทย/ชุดผ้าไทย/ผ้าซิ่น พื้นเมืองน่าน พร้อมสไบ

ข้าราชการทหาร ตำรวจ : แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติราชการตามสังกัด

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.