“12 สิงหาคม กรมอุทยานฯเปิดฟรี !! ให้ลูกพาแม่เที่ยวอุทยานทั่วประเทศ ” กรมอุทยานแห่งสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ (ทั่วประเทศ) สำหรับครอบครัวที่พาแม่มาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ครอบครัวละไม่เกิน 5 คน

“12 สิงหาคม กรมอุทยานฯเปิดฟรี !! ให้ลูกพาแม่เที่ยวอุทยานทั่วประเทศ ” 
กรมอุทยานแห่งสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ (ทั่วประเทศ) สำหรับครอบครัวที่พาแม่มาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ครอบครัวละไม่เกิน 5 คน
โดยจังหวัดน่านมีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิต ที่มีความสูง 600 – 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทอดผ่านทั่วจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
พื้นที่ของจังหวัดน่านโดยทั่วไป มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น ลอนชันเกิน 30 องศา ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่จังหวัด ส่วนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำ จะเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้ำ น่าน สา ว้า ปัว และกอน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร่ หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร  มีอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 7 แห่ง สามรถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีเฉพาะบางพื้นที่ที่ปิด ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติเกิดการฟื้นตัว การท่องเที่ยวมีการกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่นมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
-ลำดับที่ ๖ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ปิดแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกขุนลี, น้ำตกตาดลี, น้ำตกผาแดง, ถ้ำละโอ่ง, น้ำตกน้ำลีหลวง
-ลำดับที่ ๑๗ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตั้งแต่ ๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ปิดแหล่งท่องเที่ยว ดอยภูแว, เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอกชมพูภูคา, เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าดึกดำบรรพ์(ดอยดงหวาย)
และ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ปิดแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกภูฟ้า, น้ำตกวังเปียง, น้ำตกตาดหลวง, แหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง, ถ้ำผาฆ้อง, ถ้ำรวยลายไทย
-ลำดับที่ ๔๘ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ปิดแหล่งท่องเที่ยวแก่งหลวงแม่น้ำน่าน, ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์
//ภาพ/เรียงเรียง/เรื่องราว : มานะ   ทองใบศรี

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
การเดินทาง : เส้นทางคมนาคม ระยะทางจากจังหวัดน่าน ถึงอำเภอบ่อเกลือประมาณ 112 กิโลเมตร ตามทางหลวง 1080 น่าน – ทุ่งช้าง ประมาณ 59 กม. ถึง อ. ปัว แยกขวาตมทางหลวงหมายเลข 1256 ปัว-ดอยภูคา-บ่อเกลือ ประมาณ 46 กม. เลี้ยวซ้ายตามทาง บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ เป็นระยะทางประมาณ 6 กม. มีทางแยกขวามือเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ระยะทางประมาณ 700 เมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง  โทรศัพท์ : 084-483 7240


อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอ จังหวัดน่าน

การเดินทาง
รถยนต์ ใช้เส้นทางจากตัวจังหวัดแพร่ได้ 2 เส้นทาง คือ
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ถนนยนตรกิจโกศล) เป็นเส้นทางจากตัวจังหวัดแพร่ไปจังหวัดน่าน มาตามเส้นทางประมาณ 66 กิโลเมตรจะถึงหม่บ้านห้วยแก๊ต ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวง 1216 ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร
2. จากจังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 สายอำเภอเวียงสา – อำเภอนาน้อย และจากอำเภอนาน้อยเลี้ยวขวา ไปถึงที่ทำการอุทยาน ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร

โทร. 087 173 9549 หรือ 054731585

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
การเดินทาง : จากจังหวัดน่าน เดินทางโดนรถยนต์ ทางหลวงหมายเลข 1080 สู่ อ.ปัว ระยะทาง 60 กิโลเมตร จากนั้นแยกไปตามทางหลวงหมายเลข 1256 (ปัว-บ่อเกลือ) ระยะทาง 25 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระยะทางโดยส่วนใหญ่จะโค้ง ลาดชัน เพราะสภาพพื้นที่ของอุทยานฯ เป็นภูเขา โทรศัพท์ 054-701000, 054-731623 มือถือ 082-194 1349


อุทยานแห่งชาติแม่จริม บ้านห้วยทรายมูล ต.น้ำปาย อ. แม่จริม จ. น่าน
การเดินทาง : รถยนต์ สามารถเดินทางไปอุทยานแห่งชาติได้ 2 เส้นทางคือ
เส้นทางแรก : จากจังหวัดแพร่ ผ่านอำเภอเวียงสา ตามเส้นทางบ้านไหล่น่าน บ้านบุญเรือง บ้านนาสา เลี้ยวตามถนนไปบ้านท่าข้าม บ้านปากุง บ้านห้วยสอน เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางไปอำเภอแม่จริม ถึงบ้านห้วยทรายมูล และเลี้ยวขวาเข้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม จากปากทางบ้านห้วยทรายมูลระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอำเภอเวียงสาถึงอุทยานแห่งชาติแม่จริม ประมาณ 31 กิโลเมตร
เส้นทางที่สอง : จากจังหวัดน่าน ข้ามสะพานแม่น้ำน่านไปตามทางหลวงหมายเลข 1168 เลี้ยวซ้ายผ่านวัดพระธาตุแช่แห้ง ไปตามทางหลวงสาย น่าน- แม่จริม ระยะทางประมณ 38 กิโลเมตร จากอำเภอแม่จริมไปตามทางหลวงหมายเลข 1243 (บ้านนาเซีย-บ้านน้ำมวน) ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบ้านห้วยทรายมูล เลี้ยวซ้ายเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่จริม ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดน่าน ถึงอุทยานแห่งชาติแม่จริม 57 กิโลเมตร  โทรศัพท์ : 0 5473 1757,08 0679 9070


อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
การเดินทาง เดินทางจากตัวเมืองน่านใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1080 (น่าน-ทุ่งช้าง) เมื่อถึงอำเภอท่าวังผา (ระยะทางช่วงนี้ประมาณ 42 กิโลเมตร) แล้วให้แยกไปทางซ้ายมือตามทางหลวงหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-สองแคว, ระยะทางช่วงนี้ประมาณ 33 กิโลเมตร) เมื่อถึงอำเภอสองแควแล้วให้แยกไปตามทางซ้ายมือตามทางหลวง หมายเลข 1148 (สองแคว-เชียงคำ, ระยะทางช่วงนี้ประมาณ 38 กิโลเมตร) ก็จะถึงหมู่บ้านสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว แล้วให้แยกเข้าหมู่บ้านวนไปทางขวามือผ่านหมู่บ้านไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการ อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน โทร. 089-045-9831, 086-889-7167


อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
การเดินทาง การเดินทางจากตัวเมืองน่าน ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 สายท่าวังผา-สบขุ่น ไปประมาณ 27 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือเข้าไปประมาณ 500 เมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ หรืออีกเส้นทางหนึ่งคือ จากตัวเมืองน่าน ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 ไปท่าวังผา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 1148 สายท่าวังผา-สองแคว ประมาณ 1.5 กิโลเมตร แยกไปตามถนนสายยายหนุน-สบขุ่น ถึงหลักกิโลเมตรที่ 27 แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร โทร 080 13 11 395 หรือ 089 999 2420
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ถึงแพร่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปจนถึงอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามถนนแก้วฟ้า ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1026 จากอำเภอเวียงสา ไปอำเภอนาน้อย ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนสายนาน้อย-ปางไฮทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1083 ไปอีกประมาณ 22 กิโลเมตร จนถึง ผาชู้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน
โทร.054-731 714, 093-242 2914
*หมายเหตุ* ติดต่อสอบถามข้อมูลอุทยานในจังหวัดได้ที่ จิรภา หิรัญกุล นักวิชาการเผยแพร่ จนท.ประจำศูนย์บริการอุทยานแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ถนนผากอง ข่วงเมืองน่าน ตรงข้ามวัดภูมินทร์ โทร 062 985 4709 ( ในเวลาราชการ )
#‎
ข้อมูลอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน‬
 เพจเสน่ห์น่านวันนี้ 

ขอขอบคุณข้อมูล ลานนาทัวร์ิ่ริ่ง

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.