Tag: งานกาดชาดน่าน

สาวงามชนเผ่าถิ่นคว้าธิดาดอยไปครองในงานประจำปีและของดีเมืองน่านประจำปี 2561

การประกวดสาวงามธิดาดอย  งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี  2561  มีผู้ลงชิงชัยความงาม 28 สาวงาม  จาก 4 ชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าม้ง เมี่ยน ขมุ และ ชนเผ่าถิ่น ซึ่งสาวงาม ชนเผ่าถิ่น หมายเลข 23 คว้า  2 รางวัลไปครอง โดยได้รับตำแหน่งธิดาดอย ประจำปี 2561 และรางวัลธิดาประจำชนเผ่าถิ่นไปครอง

ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี  2561  ณ บริเวณเวทีกลางเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ริมแม่น้ำน่าน ได้จัดให้มีการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2561  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ของชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน นอกจากนั้น ยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่านอีกด้วย
โดยในปีนี้บรรยากาศเวทีการประกวดมีผู้สนใจ เข้าร่วมชมความงามของสาวงามแต่ละชนเผ่า เป็นจำนวนมาก ซึ่งปีนี้มีสาวจากชนเผ่า เข้าร่วมประกวด จำนวน 28 สาวงาม จาก 4 ชนเผ่า สำหรับผลการประกวดธิดาดอย งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561  ผู้ที่ได้ตำแหน่งธิดาดอย  ตำแหน่งธิดาประจำชนเผ่า ตำแหน่งขวัญใจชาวน่าน และตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร และสายสะพายพร้อมเงินรางวัล ไปครอง   ซึ่งผลการตัดสิน ตำแหน่งธิดาดอย งานประจำปีและของดีจังหวัดน่านประจำปี 2561 ได้แก่ นางสาวพรนภัส เมืองเล็น ชนเผ่าถิ่น  ผู้ประกวดหมายเลข 23  ตำแหน่งรองอันดับที่ 1 นางสาวรุ่งไพลิน สีสนิท ผู้ประกวดหมายเลข 14 และรองอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวอัญศิริ คำยัญ ผู้ประกวดหมายเลข 25  ส่วนตำแหน่งขวัญใจชาวน่านได้แก่ นางสาวอรวรรณ ตั้งพิทักษ์ตระกูล ผู้ประกวดหมายเลข 20  ส่วนตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาวรุ่งไพลิน สีสนิท ผู้ประกวดหมายเลข 14  นอกจากนั้น ตำแหน่งธิดาประจำชนเผ่าม้ง ได้แก่หมายเลข นางสาวจิราพัชร ศิริคุณนาสกุล ผู้ประกวดหมายเลข12  ตำแหน่งธิดาประจำชนเผ่าขมุ  ได้แก่ นางสาวรุ่งไพลิน สีสนิท ผู้ประกวดหมายเลข 14  ตำแหน่งธิดาชนเผ่าเมี่ยน ได้แก่ นางสาวภิภาพร แซ่เติ๋น  ผู้ประกวดหมายเลข 19 และธิดาประจำชนเผ่าถิ่น ได้แก่   นางสาวพรนภัส เมืองเล็น ผู้ประกวดหมายเลข 23  เป็นผู้คว้าตำแหน่งไปครอง

กัมปนาท  พอจิต  ข่าว

น่านจัดแถลงข่าว งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561

น่านจัดแถลงข่าว งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561

ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน นายไพศาล  วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

ด้วยจังหวัดน่าน และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ จัดการแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน  ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน การออกบูธของหน่วยงานราชการ การออกบูธแสดงสินค้า OTOP รัฐวิสาหกิจชุมชนต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน การประกวดธิดาดอยและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดสาวน่านบ้านเฮา การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน และการออกรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2561 เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP  ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภายในจังหวัดน่าน และสนับสนุนช่องทางการตลาดรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และเชิญเที่ยวชมงาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ 

มีการออกสลากกาชาดการกุศล จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 จำนวน 200,000 ฉบับ ๆ ละ 30 บาท ซึ่งจะออกรางวัลสลากการกุศล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 21.00 น.

  • รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ แค็บ จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ตำนวน 3 รางวัล
  • รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 20 รางวัล รางวัลเลขท้าย 3 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 200 รางวัล

📌การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน

📌การรับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

📌 ระเบียบการประกวดธิดาดอยในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน แระจำปี 2561 กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2561 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทร.054-628037 , 054-628039 (ในวันเวลาราชการ)

📌 ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดน่านบ้านเฮา ประจำปี 2561

📌 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

#งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี2561

#เหล่ากาดจังหวัดน่าน

#ที่นี่เมืองน่านรายงาน