Tag: เสน่ห์น่านวันนี้

๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ วันพระเจ้าน่าน ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

 

วันพระเจ้าน่าน วันที่ ๕ เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ ๖๓ พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ มีพระนามเดิมว่า “เจ้าสุริยะ ณ น่าน” ประสูติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2374 ทรงเป็นราชบุตรของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าหลวงเมืองน่านกับแม่เจ้าสุนันทา ในปีพ.ศ. 2398 และทรงได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น พระยาราชวงษ์ ต่อมา พ.ศ. 2431 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ว่าที่เจ้าอุปราช


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว โปรดเกล้าฯให้สถาปนาเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เลื่อนพระฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น พระเจ้านครน่าน มีพระนามปรากฏตามสุพรรณบัฎว่า “พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงศาธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์”
นับเป็นพระเจ้านครน่านองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ถึงแก่พิราลัยด้วยพระโรคชรา ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2461 สิริรวมชนมายุได้ 87 ปี


ในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี ทายาทของพระเจ้าน่าน พร้อมด้วยข้าราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ได้มาแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปร่วมงาน “ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

กำหนดการในช่วงเช้า

เวลา ๐๗.๐๐ น.
– หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
– สภากาแฟจังหวัดน่าน โดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
– เวทีเสวนาเรื่อง “คุณูปการของพระเจ้าน่านที่มีต่อนครน่าน”
– เวทีการเรียนรู้การประดิษฐ์เครื่องสักการะแบบโบราณ
เวลา ๐๙.๐๐ น.
– บวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ
– พิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์
– ชมนิทรรศการ “พระเจ้าน่าน” ในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน


กำหนดการในช่วงบ่าย
เวลา ๑๗
.๐๐ น.
– ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ ข่วงเมืองน่าน

เวลา ๑๗.๓๐ น.
– เคลื่อนขบวนสักการะเข้าสู่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน จาก อพท.๖ จำนวน ๑ ชุด ถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ โดยมีทายาท ผู้ครองนครน่าน ถวายเป็นลำดับแรก, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี, ประธานประจำแท่นพิธี (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์), การแสดงฟ้อนล่องน่าน จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร, ประธานถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ แด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน, จุดเทียน ธูป เครื่องทองน้อย, ถวายสักการะพวงมาลัย, ประธานกล่าวคำถวายพระเกียรติยศ, การแสดงกลองปูจา ฟ้อนมองเซิง และฟ้อนเล็บ เพื่อถวายแด่ดวงวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน

เสร็จพิธีหมายเหตุ

๑. การแต่งกาย       สุภาพบุรุษ : แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองน่านพร้อมผ้าพาดบ่า (ซ้าย)

สุภาพสตรี : แต่งกายด้วยชุดไทย/ชุดผ้าไทย/ผ้าซิ่น พื้นเมืองน่าน พร้อมสไบ

ข้าราชการทหาร ตำรวจ : แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติราชการตามสังกัด

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองน่าน จัดงานประเพณีสงกรานต์ “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้คงสืบไว้สืบไป 

           นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองน่าน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้คงสืบไว้สืบไป ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น พิธีทำบุญตักบาตร พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาเมือง พิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ การประกวดซุ้มเล่นน้ำวัฒนธรรม “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์” พิธีบวงสรงเสาหลักเมืองน่านและสืบชะตาหลวงเมืองน่านวันพญาวัน การประกวดนางสงกรานต์ การแข่งขันบ้องไฟดอก ขบวนแห่บ้องไฟขึ้นและการแข่งขันบ้องไฟ (บ้องไฟเผ่าดำ)โดยมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้ กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  12 – 16  เมษายน  2560 โดย…  เทศบาลเมืองน่านวันพุธที่ ๑๒  เมษายน  ๒๕60

เวลา 16.30 น.          –  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล, ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล  พร้อมกัน  ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน เพื่อเตรียมรับน้ำสรงพระราชทานฯของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เวลา 17.00 น.             –  เคลื่อนขบวนนำโดยรถตำรวจ รถตรวจการณ์ของเทศบาลเมืองน่าน

(รถประชาสัมพันธ์)  –  เคลื่อนขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานฯ จากบริเวณข่วงเมืองน่าน ตรงไปผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  ณ ถนนผากอง ตรงไปบริเวณสี่แยก  ปั้มเชลล์  เลี้ยวขวาไปตามถนนมหาวงศ์  ผ่านสี่แยกเจ้าราชวงศ์(ร้านสายสวรรค์) ถึงสี่แยกประตูน้ำเข้ม (ร้านนราบุ๊ค) เลี้ยวซ้ายไปตามถนน สุมนเทวราช  ผ่านสี่แยกหัวเวียงใต้  (ห้างแว่นบิ้วตี้ฟลู) ถึงสามแยกสวนตาลบนเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสวนตาล เลี้ยวขวาเข้าสู่วัดสวนตาล

เวลา 17.30 น. –  คณะสงฆ์  9  รูป นายกเทศมนตรีเมืองน่าน (นายสุรพล เธียรสูตร) ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ  ข้าราชการ  (แต่งชุดปกติขาว) คณะศรัทธาชุมชนบ้านต่างๆพ่อค้า  ประชาชน รวมถึง อุบาสก-อุบาสิกา  (นุ่งขาวห่มขาว) พร้อมกัน  ณ หน้าพระวิหารพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล

เวลา  18.00 น. –  ชุมชนบ้านสวนตาล  คณะศรัทธาวัดสวนตาล  และผู้ร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ  ตั้งขบวนรับน้ำสรงพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ หน้าพระวิหารพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล

–  การแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง  2  ชุด

เวลา  18.10 น.–  ประกอบพิธีสมโภชน้ำสรงพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีณ พระวิหารพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาลวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕60

เวลา 06.00 น.  –  คณะสงฆ์  9  รูป  แขกผู้มีเกียรติ  คณะศรัทธาชุมชนบ้านต่างๆ  ประชาชน พร้อมกัน  ณ พระวิหารพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล

เวลา 06.20 น. –  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายไพศาล วิมลรัตน์) ประธานในพิธีเดินทาง มาถึง  ณ พระวิหารพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล

เวลา 06.30 น.  – ประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานฯ  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ ณ พระวิหารพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล
เวลา 07.00 น.  –  พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาเมือง  พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณวัดสวนตาลเวลา 09.00 – 11.00น.     –  การประกวดซุ้มเล่นน้ำวัฒนธรรม “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์” ณ บริเวณ ชุมชน-หมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาล

เวลา 12.๐๐ น.  -ขบวนรถพระเจ้าทองทิพย์ (องค์จำลอง), ขบวนแห่นางสงกรานต์ของเทศบาลเมืองน่าน, ขบวนรถรางผู้เข้าร่วมประกวดนางสงกรานต์ขบวนรถพระพุทธ, ขบวนผ้าป่าสามัคคีหรือขบวนครัวทาน และขบวนน้ำอบน้ำหอม ของชุมชน-หมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาล ๓๑ชุมชน  และของส่วนราชการ สถานศึกษา และเอกชน พร้อมกัน ณ บริเวณสี่แยกปั้มเชลล์ ถนนผากอง(จุดตั้งขบวนแห่ฯ)

เวลา  ๑๓.0๐ น.   
เคลื่อนขบวน นำโดยรถตรวจการณ์ของเทศบาลเมืองน่าน (รถประชาสัมพันธ์)  –  ขบวนรถพระเจ้าทองทิพย์(องค์จำลอง) –  ขบวนแห่นางสงกรานต์ของเทศบาลเมืองน่าน พร้อมขบวนรถรางผู้เข้าร่วมประกวดนางสงกรานต์ (ขบวนรถพระพุทธ ขบวนผ้าป่าสามัคคี หรือขบวนครัวทานขบวนน้ำอบน้ำหอม ของชุมชน-หมู่บ้านเขตเทศบาลทั้ง 31 ชุมชน รวมถึง ส่วนราชการ สถานศึกษาและเอกชน)

–  เคลื่อนขบวนออกจาก (จุดตั้งขบวนแห่ฯ) ณ ถนนผากอง บริเวณสี่แยกปั้มเชลล์  เลี้ยวขวาไปตามถนนมหาวงศ์  ผ่านสี่แยกเจ้าราชวงศ์ (ร้านสายสวรรค์)  ถึงสี่แยกประตูน้ำเข้ม (ร้านนราบุ๊ค) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุมนเทวราช  ผ่านสี่แยกหัวเวียงใต้  (ห้างแว่นบิ้วตี้ฟลู)  ถึงสามแยกสวนตาลบนเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสวนตาล เลี้ยวขวาเข้าสู่วัดสวนตาล ตั้งขบวนตามจุดที่กำหนดให้

–  ผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์ขึ้นเวทีโชว์ตัว เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป   –  การแสดงกิจกรรมบนเวที  ณ บริเวณวัดสวนตาล
–  การประกวดนางสงกรานต์  ณ  เวทีบริเวณวัดสวนตาล
–  ประกาศผลการประกวดนางสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๖๐
–  ประธานมอบรางวัลการประกวดนางสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
–  การแสดงกิจกรรมบนเวทีณ บริเวณวัดสวนตาล


วันศุกร์ที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕60

เวลา 09.๐๐ น.เป็นต้นไป
–  การแสดงกิจกรรมบนเวที ณ บริเวณวัดสวนตาล
–  การแข่งขันบ้องไฟดอกจาก 28 ชุมชน 3 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองน่าน  ณ บริเวณวัดสวนตาล

วันเสาร์ที่  ๑๕  เมษายน  ๒๕60

เวลา  09.00 – 15.30 น.
–  ขบวนแห่บ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) จาก 28 ชุมชน 3 หมู่บ้านในเขตเทศบาล เมืองน่าน และนอกเขตเทศบาล แห่ไปยังวัดสวนตาล บูชาถวายพระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล
–  ลงทะเบียนการแข่งขันบ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) ณ บริเวณวัดสวนตาล
–  คณะกรรมการบ้องไฟขึ้นจะทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ พร้อมจับวานลำดับจุด  ณ บริเวณวัดสวนตาล
เวลา  08.3๐ น.
–  คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และคณะศรัทธาชุมชนบ้านต่างๆ  พร้อมกัน ณ มณฑลพิธีหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง

เวลา  ๐8.5๐ น.   
–  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธี เดินทางถึง ณ มณฑลพิธี ประธานพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย
–  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานอำนวยการจัดงาน กล่าวรายงาน
–  ประธานพิธี กล่าวสุนทรพจน์
–  ประกอบพิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่าน โดย บัณฑิตกล่าวโองการถวายสักการะและเครื่องบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่าน
–  ประธานพิธี นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เป็นตัวแทนชาวน่านขึ้นถวายผ้าแพรสี และมาลัย  ณ  เสาพระหลักเมืองน่าน
–  ประกอบพิธีสืบชะตาหลวงเมืองน่านวันพญาวัน  ในอุโบสถล้านนา วัดมิ่งเมือง โดยพระสงฆ์ ๑๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระเถราจารย์รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต (เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตเทศบาลเมืองน่าน)
–  พระสงฆ์๑๙รูป อ่านธรรมสืบชะตาหลวง
–  เจ้าคณะจังหวัดน่าน กล่าวคำมอบชะตาเมือง
–  ประธานพิธี นำผู้ได้รับเชิญ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๒๕ รูป
–  พระสงฆ์ อนุโมทนา
เวลา  11.00 น. –  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-  เป็นเสร็จพิธี
เวลา  19.00 น.  –  คณะศรัทธาชุมชนต่างๆ แห่ผ้าป่าเข้าร่วมทำบุญ
เวลา  19.30 น. –  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ละครซอ มีการแข่งขันตีกลองแอวตีกลองสะบัดชัย ตีกลองบูชา เป็นต้นเวลา  21.00 น. –  ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี  ประจำปี ๒๕60ณ วัดมิ่งเมือง
เวลา  24.00 น. –  การตัดสินการแข่งขันตีกลองแอว  กลองสะบัดชัย  กลองบูชา  และการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน  ณ วัดมิ่งเมือง  (ของคณะศรัทธาบ้านมิ่งเมือง)  –  ปิดงานฯวันอาทิตย์ที่  16  เมษายน  ๒๕60 

เวลา  08.00 – 08.30 น. – พิธีเปิดการแข่งขันบ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) ณ สนามยิงปืน  บ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์  อ.เมืองน่าน  จ.น่าน
เวลา  09.00 – 17.30 น. -การแข่งขันบ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ)  ณ สนามยิงปืน  บ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์  อ.เมืองน่าน  จ.น่าน  (จัดโดย…ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้องไฟขึ้นเมืองน่าน,สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  และเทศบาลเมืองน่าน)

 

หมายเหตุ ในการนี้ เทศบาลเมืองน่าน จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดน่าน “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2560 ในวันที่ 12-16 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันเป็นเวลานานให้คงสืบไว้ต่อไป

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : มานะ ทองใบศรี
ขอขอบคุณข้อมูล/ที่มา : ทัตติ งานอ่อน งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321